Abronia Villarosa en plein desert ... White Sand, USA

Abronia Villarosa en plein desert ... White Sand, USA